Αστικές υποθέσεις

Αστικές υποθέσεις (2)

Η σύνθεση του μισθού: Βασικός μισθός και επιδόματα

Ο μισθός είναι σύνθετη παροχή που αποτελείται από το βασικό μισθό και ορισμένες πρόσθετες μισθολογικές παροχές, τα επιδόματα. Τα επιδόματα καταβάλλονται και αυτά ως αντάλλαγμα της εργασίας, με τη χορήγησή τους όμως επιδιώκονται κάποιοι ειδικότεροι σκοποί στο πλαίσιο πάντα της σύμβασης εργασίας. Οι προϋποθέσεις χορήγησής τους εξαρτώνται από την αιτία και το σκοπό για τον οποίο καταβάλλονται και αυτές έχουν να κάνουν με τη προσωπική κατάσταση του εργαζομένου(π.χ. οικογενειακά επιδόματα), την υπηρεσιακή του κατάσταση(π.χ. επίδομα αρχαιότητας) και τις συνθήκες εργασίας(π.χ. επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, επικίνδυνης εργασίας κ.α.). Στην έννοια του βασικού μισθού περιλαμβάνονται και οι προσαυξήσεις που χορηγούνται με βάση την προϋπηρεσία του μισθωτού είτε γενικά στο επάγγελμα είτε στη συγκεκριμένη επιχείρηση ....

Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου

Η καταγγελία είναι δικαίωμα το οποίο ασκείται με μονομερή απευθυντέα  δήλωση βούλησης και επιφέρει αμέσως από τη στιγμή που θα περιέλθει στο άλλο μέρος ή μετά την πάροδο ορισμένης προθεσμίας τη λύση μιας διαρκούς έννομης σχέσης για το μέλλον. Εφόσον με την άσκηση της καταγγελίας επέρχεται μονομερώς και άμεσα η κατάργηση της έννομης σχέσης, η διαμόρφωση δηλαδή μιας νέας κατάστασης, η καταγγελία είναι δικαίωμα διαπλαστικό. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαπλαστικών δικαιωμάτων είναι ότι παρέχουν στο φορέα τους μια νομική εξουσία, η οποία συνίσταται στη δυνατότητα του να επιφέρει έννομες συνέπειες μονομερώς και άμεσα, δηλαδή χωρίς τη συνεργασία και, ενδεχομένως, παρά την αντίθετη βούληση του προσώπου ή των προσώπων που θίγονται από τη νομική μεταβολή ...

Διεύθυνση